• Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow

Úradná tabuľa

Výberové konanie na riaditeľa MŠ

 09.03.2018

Obec Koprivnica

V zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

vyhlasuje 

VÝBEROVÉ KONANIE 

na obsadenie funkcie
riaditeľa Materskej školy v Koprivnici

Kvalifikačné predpoklady:

 • Odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh a typ školy (alebo školského zariadenia) v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437 / 2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 
 • Vykonanie prvej atestácie v zmysle zákona č. 317 / 2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 • Najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti ( alebo odbornej činnosti )

Ďalšie požiadavky: 

 • Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • Bezúhonnosť
 • Zdravotná spôsobilosť v zmysle § 10 zákona NR SR č. 317 / 2009 Z.z. v znení neskorších predpisov 
 • Osobnostné a morálne predpoklady, organizačné schopnosti, komunikatívnosť
 • Znalosť príslušnej legislatívy potrebnej na výkon funkcie
 • Znalosť práce s PC

Požadované doklady: 

 • Písomná prihláška do výberového konania
 • Overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 
 • Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace 
 • Profesijný životopis
 • Doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti
 • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti ( podľa § 6 zákona č. 317 / 2009 Z.z. )
 • Písomný návrh koncepcie rozvoja školy
 • Písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 11 zákona č. 122 / 2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Uzávierka prijímania prihlášok je 28. 3. 2018 do 15,30 hod. Prihlášky s označením „Výberové konanie MŠ Koprivnica“ a požadované doklady je potrebné doručiť na adresu: Obec Koprivnica, Koprivnica 126, 086 43 Koprivnica. 

Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky, oznámené najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

                                                                                      Ing. Peter Krupa
V Koprivnici 8.3.2018                                                   starosta obce


Úradné hodiny

Pondelok: 8.00 - 16.00
Utorok: 8.00 - 16.00
Streda: 8.00 - 16.00
Štvrtok: 8.00 - 16.00
Piatok: 8.00 - 16.00

Dnes je 26.01.2020,
meniny má Tamara.

Video o obci

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu