• Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

Úradná tabuľa

Výberové konanie na riaditeľa MŠ

 27.07.2018

Obec Koprivnica, Koprivnica č. 126, 086 43 Koprivnica

v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR  č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie funkcie riaditeľky Materskej školy v Koprivnici, Koprivnica č. 124, 086 43 Koprivnica

Kvalifikačné  predpoklady:

-  odborná a pedagogická spôsobilosť pre MŠ v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.,

    ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre

    jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov

-   najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti

-   vykonanie prvej atestácie v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických

     zamestnancoch  a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ďalšie požiadavky:

-    bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu v zmysle § 3 zákona

      č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,

-    ovládanie štátneho jazyka

-    znalosť práce na PC

-    znalosť príslušnej legislatívy

Požadované doklady:

-    profesijný životopis

-    overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

-    doklad o dĺžke výkonu pedagogickej praxe

-    písomný návrh rozvoja a koncepcie školy

-    potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (podľa § 6 zákona č. 317/2009 Z.z.)

-    výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace

-    súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle

     zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení

     niektorých zákonov

Uzávierka prijímania prihlášok je 15. augusta 2018  do 15.30 hod. doručené na Obecný úrad Koprivnica.

Prihlášky s označením „Výberové konanie MŠ Koprivnica - NEOTVÁRAŤ“ je potrebné doručiť na adresu: Obec Koprivnica, Koprivnica č. 126, 086 43 Koprivnica.

Dátum, čas a miesto konania výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia požadované podmienky, oznámený najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

                                                                                                       Ing. Peter Krupa

                                                                                                           starosta obce

V Koprivnici 27. júla 2018

Úradné hodiny

Pondelok: 8.00 - 16.00
Utorok: 8.00 - 16.00
Streda: 8.00 - 16.00
Štvrtok: 8.00 - 16.00
Piatok: 8.00 - 16.00

Dnes je 11.08.2020,
meniny má Zuzana.

Video o obci

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu