• Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow

Samospráva

Samospráva obce Koprivnica


Starosta obce:               Ing. Peter Krupa                                                                                

Zástupca starostu:       Mgr. Ján Holub

Poslanci obecného zastupiteľstva: 

                                          Holub Ján, Mgr.
                                          Mikula Andrej
                                          Palko Peter
                                          Kovaľ Vincent
                                          Sabol Martin
                                          Kočiš Rudolf
                                          Jančíková Lenka


Hlavný kontrolór obce:     Elena Gregová    

Administratívna  pracovníčka  obecného  úradu:     Monika Kovaľová


Komisia pre mládež, školstvo, kultúru, šport a sociálno-zdravotná:

                                         Predseda: Andrej Mikula, člen: Lenka Jančíková,
                                         Vincent Kovaľ, Peter Palko, Kvetoslava Durkáčová, Stanislava Vajdová,


Komisia na ochranu verejného poriadku, životného prostredia a vybavovanie sťažnosti:

                                        Predseda: Mgr. Ján Holub, , člen: Rudolf Kočiš,
                                        Lenka Jančíková, Martin Sabol, Pavol Varga,
                                        František Moravec,

        
Komisia finančná, správy majetku a územného plánovania:

                                        Predseda: Peter Palko, člen: Mgr. Ján Holub,
                                        Martin Sabol, Mária Paľová,
                                      

Komisia na ochranu verejného záujmu:

                                       Predseda:  Rudolf Kočiš, člen: Mgr. Ján Holub,
                                       Lenka Jančíková,

KOMPETENCIE OBECNÉHO ÚRADU

KOMPETENCIE STAROSTU OBCE

Starosta je najvyšším výkonným orgánom obce a štatutárnym orgánom obce, ktorý:
priamo riadi:

 • zamestnancov obecného úradu
 • zamestnancov MŠ, ŠJ, ZŠ,

schvaľuje:

 • vnútorné riadené dokumenty,
 • platové náležitosti zamestnancov,
 • iné organizačno-riadiace akty starostu (napr. pracovný poriadok),
 • systemizáciu pracovných miest zamestnancov,
 • pracovné náplne pracovníkov.

rozhoduje:

 • vo všetkých veciach správy obce s výnimkou tých, ktoré sú vo výlučnej kompetencii obecného zastupiteľstva,
 • o personálnych a mzdových náležitostiach zamestnancov OcÚ riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce,
 • o zásadných stanoviskách pre rokovania presahujúce pôsobnosť obce,

predkladá:

 • obecnému zastupiteľstvu na schválenie návrh štatútu obce,

vydáva:

 • riadiace akty,
 • štatúty a rokovacie poriadky poradných orgánov,

vykonáva:

 • obecnú správu,
 • hodnotenie priamo riadených vedúcich zamestnancov,
 • ochranu utajovaných skutočností v súlade so zákonom,

uzatvára:

 • pracovné zmluvy so zamestnancami obce,
 • zmluvy s právnickými a fyzickými osobami,
 • dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
 • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
 • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a podpisuje ich uzneseni

Úradné hodiny

Pondelok: 8.00 - 16.00
Utorok: 8.00 - 16.00
Streda: 8.00 - 16.00
Štvrtok: 8.00 - 16.00
Piatok: 8.00 - 16.00

Dnes je 30.05.2024,
meniny má Ferdinand.

Video o obci

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu